MAJOR SHAREHOLDERS

Major Shareholders

Major Shareholders

Total Shares Owned

Ownership%

Weichao Pan

85,908,480.00

45.50%

Jiongzhang Mai

12,808,320.00

6.78%

Huikang Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership)

9,408,000

4.98%

Xierun Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership)

7,231,200

3.83%

Gaorong capital (Shenzhen) Investment Center (limited partnership

7,040,000

3.73%

Huahai Sha

4,322,520

2.29%

Gaoliang Ou

4,596,480

2.43%

Hong Lv

4,435,200

2.35%

Yu Huang

2,017,811

1.07%

Zhaowen Ge

381,200

0.18%