Major Shareholders

Major Shareholders Total Shares Owned Ownership%
Weichao Pan 85,908,480 45.50%
Jiongzhang Mai 12,808,320 6.78%
Huikang Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) 9,408,000 4.98%
Xierun Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) 7,231,200 3.83%
Gaorong capital (Shenzhen) Investment Center (limited partnership 7,040,000 3.73%
Huahai Sha 4,322,520 2.29%
Gaoliang Ou 4,596,480 2.43%
Hong Lv 4,435,200 2.35%
Yu Huang 2,017,811 1.07%
Zhaowen Ge 381,200 0.18%